Vad är ett gränshinder?

Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som "varje hinder som omöjliggör, försvårar eller begränsar människors möjligheter att verka över de nationella gränserna". Praktiskt kan vi dela in gränshinder i två typer, dels sådana hinder som beror på att ländernas lagar och regelverk inte fungerar optimalt tillsammans, dels sådana hinder som beror på bristande eller svårtillgänglig information.

Det finns även gränshinder som beror på att offentliga myndigheter tolkar regelverk eller har administrativa rutiner som försvårar för affärer eller arbete över gränserna.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12