Gränshinderarbetet i Norden

Arbetet med att undanröja gränshinder handlar om att skapa ett öppnare Norden Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter.

De senaste åren har en mängd olika aktörer underlättat gränsöverskridande aktiviteter genom mer lättillgänglig information och påverkan. Ett öppnare Norden ligger i mångas intresse och det är många som arbetar för att uppnå ett gränslösare Norden. Nordiska Ministerrådet, Nordic Innovation, Gränshinderrådet, Hallå Norden, Grensetjänsten, Nordkalottens Gränstjänst och ÖresundDirekt är några av aktörerna.

Nordiska ministerrådet har även tagit fram en gränshinderdatabas till vilken identifierade gränshinder i Norden redovisas. 

 

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.

Nordiska ministerrådet som grundades 1971 är - trots namnet - egentligen inte ett, utan flera ministerråd.

Mer information om Nordiska ministerrådet

 

Gränshinderrådet

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del av arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2018, är det kvantitativa målet att undanröja 8-12 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.

Mer information om Gränshinderrådet

 

Nordic Innovation

Nordic Innovation lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Nordic Innovation definierar innovation som nya produkter, tjänster, marknader, processer eller organisationsmodeller som skapar ekonomiska fördelar eller andra värden för samhället.

Visionen för Nordic Innovation är att göra de nordiska länderna till en världsledande region för innovation och hållbar tillväxt genom att stimulera innovationer, skapa relationer och bryta barriärer. Nordic Innovation var både delfinansiär av och medverkade i det tidigare projektet Gränshinder för näringslivet. 

Mer information om Nordic Innovation

 

Info Norden

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden. På webbplatsen kan du läsa om de regler som gäller för dig som flyttar, studerar eller jobbar i de nordiska länderna. Du kan även ställa frågor om din specifika situation på svenska, danska, norska, finska och isländska.

Mer information om Info Norden

 

Grensetjänsten

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från medborgare och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet. På webbplatsen kan du få information om vad du behöver veta om du planerar att arbeta i Norge eller i Sverige. Du kan även ställa frågor om din specifika situation.

Mer information om Grensetjänsten

 

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst, Informationstjänst mellan Sverige och Finland samt Norge och Finland ger kunderna kompetent information, rådgivning och vägledning. Gränstjänsten hjälper kunderna genom att förmedla relevant och aktuell information som förbättrar privatpersonernas förutsättningar att agera och företagens förutsättningar att fungera på båda sidor av gränsen.

Mer information om Nordkalottens Gränstjänst

 

ÖresundDirekt

ÖresundDirekt och Öresund business är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark. Informationstjänsten förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Mer information om ÖresundDirekt

Mer information om Öresund business

 

 


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12