Olika medicinsk bedömning mellan Sverige och Norge

Bedömningen när det gäller medicinskt underlag skiljer sig mycket mellan länderna. Man kan till exempel bli bedömd arbetsoförmögen i Norge och bedömd att ha restarbetsförmåga i Sverige eller tvärt om.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetare som blir långtidssjukskriven och rätten till sjukersättning och uförepension ska bedömas.

Lösningsförslag

Nej, inte i dagsläget. Sedan 2012 är detta hinder prioriterat av Gränshinderforum. Grenserådet har beslutat att lägga detta hinder som vilande.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12