Förtida pensionsuttag för gränsarbetare

En gränsarbetare kan bli drabbad av att inte kunna ta ut förtida pensionsuttag i Norge.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Grenserådet beslutade i november 2013 att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan vidare.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12