”Felaktigt” inträde i svensk arbetslöshetskassa efter arbete i ett annat EU/EES-land

En person som söker medlemskap i en Arbetslöshetskassa som inte motsvarar den yrkes- grupp man tillhört under utlandsarbetet kan få avslag på sin medlemsansökan med hänvis- ning till "rätt" arbetslöshetskassa. Detta får till följd att personens inträdesansökan till "rätt" arbetslöshetskassa inte gäller från datumet vid första ansökan vilket i sin tur medför att denna person riskerar att få lägre arbetslöshetsersättning.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Ja, eventuellt krävs det en lagändring. Grensetjänsten jobbar aktivt med frågan. Hindret är prioriterat av Gränshinderrådet, april 2014.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12