Långa handläggningstider

Detta gränshinder har varit ett tema på Grenserådet sedan 2008. Det är generellt höga handläggningstider när det rör gränsarbetarens ”pappersexercis”.

Handläggningstiderna berör inte enbart U1, överföring av upptjänade rättigheter i Norge till svensk Arbetslöshetskassa utan även norska föräldrapenger, sykepenger, pensionsärenden, klagesaker mm.

Hos svenska Försäkringskassan är handläggningstiden variabel beroende på var ärendet hanteras. Detta kan gälla både A1, arbete i två eller flera länder inom EU/EES, barnbidrag, underhållsbidrag mm.

Läs mer

Lärlingar över gränsen

När norska företag väljer att flytta sin verksamhet över gränsen, till Sverige, väljer i många fall de anställda att flytta med. Detta gäller också norska lärlingar som har lärlingskontrakt under sin utbildningstid. För ordinarie arbetskraft skapar flytten inga förändringar i anställningsformen, men för lärlingarna innebär det att deras avtal inte längre gäller eftersom det är olika bestämmelser för lärlingar i Sverige och Norge.

Regelverket i Sverige tillåter norska lärlingar att fortsätta som lärlingar i Sverige, medan det norska regelverket inte tillåter att lärlingarna för över sitt lärlingskontrakt vid arbete i Sverige. 

Läs mer

Rehabilitering i boendelandet

Långtidssjukskriven gränspendlare måste genomföra rehabilitering i arbetslandet. Ofta med stora kostnader för den drabbade. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Gränshindret var löst men återkom för ett antal år sedan.

Läs mer

Olika medicinsk bedömning mellan Sverige och Norge

Bedömningen när det gäller medicinskt underlag skiljer sig mycket mellan länderna. Man kan till exempel bli bedömd arbetsoförmögen i Norge och bedömd att ha restarbetsförmåga i Sverige eller tvärt om.

Läs mer

Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning

Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod (sjukskriven) blir delvis friskskriven får inte ersättning från a-kassan eller NAV för den procent som han/hon är frisk.

Läs mer

Rutiner vid skatteinbetalning för ”äkta gränsgångare” samt det nya nordiska skatteavtalet.

Det upplevs som om skatteinbetalning för den gränsgångare som har en ojämn inkomst är besvärande för den enskilde samt även för arbetsgivaren.

Om en gränsarbetare får någon form av ersättning via socialförsäkringen i arbetslandet måste denna efter det nya nordiska skatteavtalet lämna deklaration till två länder. Vid dessa tillfällen måste kontakt tas med respektive lands skattemyndighet.

Läs mer

Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land

Detta gränshinder berör enbart svenska regler. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att berörda personer ska drabbas på ett felaktigt sätt. 14/3 2007 skickades en skrivelse till Socialdepartementet. Detta är en tillämpning av nuvarande regler hos Försäkringskassan. Gränshindret är lyft till Gränshinderforum, 2010-05.

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i Sverige efter AAP-period (Arbeids- og avklaringspenger) i Norge

Detta är en tolkningsfråga om hur man ska redovisa socialförsäkrade perioder på blankett U1.Hindret har varit på agendan sedan april 2005. Grensetjänsten har tillsammans med Bjarne Mörk Eidem, Gränshinderforum i sep 2012 uppvaktat statssekreterare Gina Lund, Arbeidsdepartementet.

Läs mer

Inträde/medlemskap i svensk Arbetslöshetskassa

Den som har fyllt 64 år beviljas inte inträde/medlemskap i en svensk a.kassa. En arbetssökande gränsarbetare kan med detta regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. En gränsarbetare ska kunna bli medlem även efter 64 år fyllda.

Läs mer

Ansökan om skattekort i Norge

Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete. Grundregeln är att man personligen ska besöka ett ID-kontrollskontor hos Skatteetaten för ansökan. Eftersom det är en lång landgräns och långa avstånd i Sverige, Norge och Finland upplevs detta besvärligt. Det upplevs även som ett stort problem för arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstepension

Vilka regler gäller för tjänstepension för den som har arbetat/arbetar både i Sverige och Norge med eller utan blankett A1.

Läs mer

Folkbokföring

Regeltolkning av norska folkbokföringsregler ställer till problem för den enskilde som arbetspendlar till Norge.

Läs mer

Rutin för ansökan om Bygg-ID för utländska företag i Norge

För att företag ska kunna sända ut personal inom byggbranschen så krävs det att man måste ha registrerat företag i Norge. Lång handläggningstid innan Bygg-ID kan utfärdas.

Läs mer

Dagpenger vid permittering av oäkta gränsarbetare

Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsarbetare vid permittering i Norge från 1 nov 2011.

Läs mer

Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring

Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge kan riskera att mista sin rätt till sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge är kortare än 6 månader.

Läs mer

Dubbel arbetslöshetsförsäkring

Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge bör stå kvar och betala in till svensk arbetslöshetsförsäkring för att inte riskera att få sin ersättningsnivå i garantin sänkt vid ev. återkomst till svensk Arbetsförmedling. Detta gäller om personen inte har hunnit att upparbeta sig ett nytt arbetsvillkor via jobbet i Norge.

Läs mer

”Felaktigt” inträde i svensk arbetslöshetskassa efter arbete i ett annat EU/EES-land

En person som söker medlemskap i en Arbetslöshetskassa som inte motsvarar den yrkes- grupp man tillhört under utlandsarbetet kan få avslag på sin medlemsansökan med hänvis- ning till "rätt" arbetslöshetskassa. Detta får till följd att personens inträdesansökan till "rätt" arbetslöshetskassa inte gäller från datumet vid första ansökan vilket i sin tur medför att denna person riskerar att få lägre arbetslöshetsersättning.

Läs mer

Förtida pensionsuttag för gränsarbetare

En gränsarbetare kan bli drabbad av att inte kunna ta ut förtida pensionsuttag i Norge.

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12