Taxi- och charterbåtar kan inte lägga till

Gränshinder för mindre passagerarfartyg" har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem som på olika vis står i vägen för små passagerarbåtar som vill transportera turister ut till de marina nationalparkerna och kunna lägga till i både Sverige och Norge:


1.SOLAS - Klassningskrav på fartygen
2.Tullrapportering för kommersiell trafik
3.Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten
4.ISPS - Sjöfartsskydd - lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg
5.Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna.

Förstudien visar att regler och krav från upp till tio myndigheter är involverade varje gång en båt passerar gränsen och vill lägga till i grannlandet. 

Läs mer:

Formellt

Utredd

Vem påverkas?

Företagare med taxi- och charterbåtar kan inte gå mellan svenska och norska hamnar eftersom de inte får lägga till i grannlandet. Besöksnäringen i regionen hämmas och de fantastiska marina nationalparkerna kan inte utnyttjas fullt ut

Vem kan lösa hindret?

Den genomförda förstudien är lämnad till svenska Transportstyrelsen som har tagit upp frågan med motsvarande norska myndighet. Under hösten 2013 efterlyste Transportstyrelsen mera information om potentialen för passagerartrafik i våra marina nationalparker, Kosterhavet och Ytre Hvaler, och projektets svar visade på stora tillväxtmöjligheter (se ovan). Transportstyrelsen ska nu tillsammans med norska myndigheter återigen tittat på saken med dessa ”nya” förutsättningar.

Hur stort är problemet?

Turistområdena runt Koster och Hvaler tar tillsammans emot ca 1 miljon besökare per år. Det betyder att både Sverige och Norge har en mycket stor potential av turister som kan utöka sitt besök över landsgränsen, om det blir möjligt för mindre passagerarbåtar att lägga till i grannlandet. Ett räkneexempel visar värdet: Om bara 2 % av besökarna lockas att semestra ytterligare en dag i grannlandet, t ex genom en växande chartertrafik mellan Koster och Hvaler, kan det generera ca 20-30 miljoner svenska kronor per år. (Västsvenska Turistrådet värderar en turist från Norge till ca 900-1400 SEK per dygn. Projektet har antagit att en svensk turist gör av med minst lika mycket i Norge.)

Vem vinner på en lösning?

Det finns en stor outnyttjad potential för tillväxt inom turism för både Sverige och Norge.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12