Spannmålsexport snedvrider konkurrens

Jordbrukare i Strömstad upplever en snedvriden konkurrens vid gränsen, gällande spannmål. Norska bönder som bor i en norsk gränskommun och som också bedriver spannmålsproduktion i svensk gränskommun till Norge kan införa den spannmål de producerat i den svenska gränskommunen till Norge tullfritt, förutsatt att varan införs för eget behov. Enligt Jordbruksverket gäller samma regel för svenska lantbrukare som har mark i Norge. De kan ta hem skörd för eget bruk. 

Eftersom den norska jordbrukspolitiken betalar per kg vara, finns det dock en risk att spannmål från Sverige som tas in som ”eget bruk” säljs på ett otillbörligt sätt i Norge. Detta kan påverka markpriserna i Strömstad som är betydligt lägre än i Östfold.

 

Generellt vid export av spannmål till Norge gäller tullsatser enligt norsk tulltaxa. Dock tillämpar Norge även tillfälliga tullnedsättningar för vissa produkter under vissa tidsperioder beroende på hur den inhemska norska tillgången ser ut för tillfället.
Därutöver tillämpar Norge vissa tullfria importkvoter för spannmål. Kvoter som är tillägnade import från EU finns för durumvete till pastaindustrin och majs till djurfoder bland annat. Norge har också en importkvot för höstråg till utsäde på 1000 ton per år(fördelas via auktionering).

Norge tillämpar också en importkvot för "matspannmål" (inom vilken bland annat vanligt vete och råg kan importeras) och en importkvot för råvaror till kraftfoder (där både vanligt vete, råg, korn och havre ingår). Kvoterna, som auktioneras ut, är öppna för import från alla länder. Tullsatsen inom kvot fastställs kvartalsvis och kvotstorleken fastställs av Statens landbruksforvaltning inför varje auktioneringstillfälle, vilka inträffar tre gånger om året.

Definition av eget bruk
Tollvesenet presiserer som følger:
 
"Tollfritak for varer som innføres av grensebefolkningen
Jordbrukere og skogbrukere som bor og driver virksomhet i grensekommunene på begge sider av grensene mellom hhv. Norge og Sverige og Norge og Finland, kan tollfritt innføre:
a) avlinger, naturgjødsel og skogsvirke, samt gårdsprodukter, til eget behov.
Med eget behov menes produkter som skal brukes i jordbrukerens/skogbrukerens egen husholdning. Produkter som er ment for salg innrømmes det ikke tollfritak for ved innførselen til Norge.
b) maskiner og redskaper som er overført til eiendommen i svensk eller finsk grensekommune, og som senere gjeninnføres til eiendommen i Norge.
c) husdyr som er overført til eiendommen i svensk eller finsk grensekommune, og som senere gjeninnføres til eiendommen i Norge.


Ovennevnte tollfritak innrømmes tilsvarende for svenske og finske jordbrukere og skogbrukere som innfører maskiner og redskaper til bruk på eiendom i en norsk grensekommune.
I tillegg kan både jordbrukere og skogbrukere, samt øvrige norske grensebeboere, tollfritt gjeninnføre varer for husbehov som har vært sendt til Sverige eller Finland for bearbeiding eller reparasjon.
Likeledes innrømmes det tollfritak for varer til husbehov som innføres for bearbeiding eller reparasjon i Norge av grensebeboere bosatt i Sverige eller Finland. Dette gjelder også jordbrukere og skogbrukere.
Med varer for husbehov menes varer som kun er til innendørs bruk i husholdningen. Tollfritaket gjelder m.a.o. ikke for varer (for eksempel motorvogner og båter) som benyttes i forbindelse med utendørsaktiviteter.


Angjeldende varer tilhørende norske grensebeboere er unntatt fra melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikt både ved utførselen og gjeninnførselen. Tilsvarende gjelder for varene som bringes midlertidig til Norge av svenske og finske grensebeboere. Se tollforskriften §§ 4-10-4 bokstav a, 4-11-2 første ledd, 3-1-14 fjerde ledd og 3-1-15 tredje ledd.
Det er tilsvarende merverdiavgiftsfritak, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd."

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Lantbrukare i gränstrakterna.

Vem kan lösa hindret?

Jordbruksverket och Statens landbruksforvaltning.

Vem vinner på en lösning?

I gränstrakten är det viktigt att hindret löses.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12