Skillnader i byggstandard påverkar konkurrensen

Konkurrensen på byggsidan begränsas av olika byggstandarder, och hur de tillämpas nationellt, vilket leder till högre nybyggnadspriser. Problemet är både att reglerna ser olika ut och att skillnaderna som finns inte är tillräckligt transparenta. Svenska socialdepartementet tillsammans med Boverket kommer att arrangera ett informellt ministermöte för att driva på arbete med att få bort gränshinder på byggområdet inom Norden. EU:s nya byggproduktförordning kräver att varje land på den inre marknaden inrättar kontaktpunkter för nationella byggregler för att öka transparensen.

Formellt

Inrapporterad

Vem kan lösa hindret?

Nationellt Solvit-center, Kommerskollegium.

Hur stort är problemet?

Viktigt för att stimulera ett ökat byggande av bostäder i storstadsregionerna.

Lösningsförslag

Nordiska Ministerrådet/ Gränshinderforum arbetar med frågan i pågående utredning.

Vem vinner på en lösning?

Bland annat kommunala bostadsbolag och hyresgästerna.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12