Momshantering av norska konferensköp

Momshanteringshinder – Norska konferensköpare avböjer att lägga konferenser i Sverige på grund av momsproblematiken. Olika tidpunkter på dygnet samt olika delar i konferensen ger olika momssatser vilket försvårar för båda parter. I praktiken hanterar branschens företag sin momsredovisning på olika sätt, på grund av svårtydda regler. Mindre företag har inte resurser att reda ut vad som gäller.

 

Frågor till Skatteverket:
Är beskrivningen ovan korrekt?
Konferenstjänster som faktureras utan moms, hur tas de upp i Norge?

Skatteverkets svar:

Beskrivningen är i stort sett korrekt. Utifrån de förutsättningar du lämnar så uppfattar jag att tillhandahållandet består av att ett svenskt företag har uppdraget att arrangera en konferens m.m. åt ett norskt företag med etablering i Norge. 

Till den delen tjänsten avser konferensarrangemanget så omfattas den av huvudregeln vid bedömningen av beskattningsland. Om köparen är ett norskt företag (beskattningsbar person) med etablering i Norge till vilken tjänsten tillhandahålls så är den precis som du är inne på omsatt utomlands (5 kap. 5 § ML). På fakturan ska numera anges ”omvänd betalningsskyldighet” i dessa fall (11 kap. 8 § 13 ML).

Begreppet konferensarrangemang eller konferenstjänst har i dessa sammanhang använts av Skatteverket för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler som t.ex. hörsalar och sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Tillhandahållande av tjänster som inte direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra en konferens ska ses som fristående i förhållande till konferensarrangemanget. Och precis som du är inne på så anses därför vissa delar inte ingå i begreppet konferensarrangemanget utan får hanteras som fristående tillhandahållanden.

Ytterligare information kring detta hittar du i Skatteverkets ställningstagande 2007-09-28 ”Tillhandahållande av konferensarrangemang”, dnr 131 542246-07/111 och 2012-03-29 ”Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.”, dnr 131 193650-12/111.

Tillhandahållande av logi ska ses som fristående och är en tjänst med anknytning till fastighet och omsatt i det land där fastigheten finns. Om fastigheten finns i Sverige är tjänsten omsatt inom landet (5 kap. 8 § ML). Tillhandahållande av logi är skattepliktigt och svensk moms ska tas ut av det svenska företaget med 12 % (3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML).

Restaurangtjänster som ligger utanför konferensen och som ska hanteras som fristående från konferensarrangemanget och som fysiskt utförs på plats i Sverige är omsatt inom landet (5 kap. 13 § ML). En restaurangtjänst är skattepliktig och svensk moms ska tas ut av det svenska företaget med 12 % med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl för vilken skattesatsen är 25 % (3 kap. 1 §, 7 kap. 1 § andra stycket 5 och 1 § första stycket ML).

Tillhandahållande av underhållning ska ses som fristående i förhållande till konferensarrangemanget. Nu framgår inte av förutsättningarna vad som avses med underhållning utan jag förutsätter att det i detta fall är fråga om ett tillträde till ett underhållningsmässigt evenemang, t.ex. tillträde till en julshow. Om evenemanget då äger rum i Sverige så är tillhandahållandet av tillträdet till ett sådant evenemang, när det tillhandahålls ett norskt företag (beskattningsbar person) i den egenskapen, omsatt inom landet (5 kap. 11a § ML). Tillhandahållande av tillträde till en julshow är skattepliktigt och svensk moms ska tas ut av det svenska företaget med 6 % (3 kap. 1 §, 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML).När det gäller tillhandahållande av vakter vid konferensen så anser jag att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om de ska ses som något som ingår i konferensarrangemanget som sådant eller ska ses som en fristående tjänst och är inget som går att svara på utifrån de förutsättningar du lämnar. Men tillhandahållande av vakter som är att anse som en fristående tjänst i förhållande till övriga delar är ändå något som, under sådana omständigheter, vid tillhandahållande mellan beskattningsbara personer omfattas av huvudregeln. Så tillhandahållandet ska i sådant fall vid bedömningen av beskattningsland hanteras på samma sätt som konferensarrangemanget varför det för företagets hantering i det avseendet inte spelar någon roll. Om köparen är ett norskt företag (beskattningsbar person) med etablering i Norge till vilken tjänsten tillhandahålls så är tillhandahållandet av vakter således i vilket fall omsatt utomlands (5 kap. 5 § ML). Det ska således inte tas ut någon svensk moms.Tillhandahållande av liftkort är också något som ses som fristående i förhållande till konferensarrangemanget. I dessa situationer i samband med konferenser så förutsätter jag att det rör sig om liftkort som ger tillträde till en skidanläggning under en kort och begränsad tid, t.ex. en dag. Detta är att anse som ett tillhandahållande av ett tillträde till ett idrottsligt evenemang som då det äger rum i Sverige och tillhandahålls ett norskt företag (beskattningsbar person) i den egenskapen är omsatt inom landet (5 kap. 11a § ML). Ett sådant tillhandahållande av tillträde till skidanläggning är skattepliktigt och svensk moms ska tas ut av det svenska företaget med 6 % (3 kap. 3 § 11 och 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Hur de delar som är omsatta utomlands såsom konferenstjänster ska tas upp i Norge är en fråga som avser norska Skatteverket och jag får därför hänvisa dig direkt dit för svar.

Läs mer:

Formellt

Utredd

Lösningsförslag

Mer information krävs.
Om ett norskt företag utan etablering i Sverige köper konferenstjänster ska dessa faktureras utan svensk moms, med hänvisning till omvänd skatteskyldighet.

Men vissa delar är undantagna huvudregeln, som till exempelvis
• logi
• restaurangtjänster utanför konferenstjänsten (t ex frukost och middag på kvällen)
• underhållning
• vakter
• liftkort m m.
Dessa varor ska faktureras med svensk moms (olika momssatser).


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12