Moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag

Svensk företag med servicebil åker på uppdrag i Norge. I bilen finns verktyg och reservdelslager. När jobbet beställs kan man inte bedöma omfattningen på reparationen och tar därför med sig ett stort reservdelslager.


Hur ska följande hanteras:
1. Tillfällig införsel av arbetsverktyg
2. Tillfällig införsel reservdelar
3. Försäljning reservdelar
4. Returer av reservdelar
5. Arvode/servicetid för reparationen
6. Kostnader för kost och logi

 

Skatteverkets svar


När det gäller delfråga 1,2 och 4 så anser jag att detta är frågor för Tullverket i respektive land och jag får därför hänvisa dig direkt dit för svar.
 
Utifrån de få förutsättningar du lämnar så uppfattar jag att dina frågor avser situationer i samband med tillhandahållande av reparationstjänster som utförs i Norge. Utifrån de förutsättningarna så kan inte den del av ersättningen som tas ut för reservdelar (delfråga 3) som går åt för att kunna utföra reparationen hanteras för sig utan allt ska ses som ett enda tillhandahållande. Någon uppdelning på varudelar (delfråga 3) och tjänstedelar (delfråga 5 och 6) ska således inte göras utan hela tillhandahållandet ska då ses som ett tillhandahållande av en reparationstjänst.
 
De delar avseende reservdelar, kost och logi (delfråga 3 och 6) som jag uppfattar att det svenska reparationsföretaget har för att kunna utföra reparationstjänsten är således att anse som kostnadskomponenter som det svenska reparationsföretaget har för att kunna tillhandahålla reparationstjänsten. När det svenska reparationsföretaget tar ut detta av kunden ska dessa delar därför ingå i beskattningsunderlaget för reparationstjänsten, dvs. allt det som tas ut för reservdelar, arvode för servicetid, kost och logi är att anse som ersättning för tillhandahållandet av reparationstjänsten som sådan (7 kap. 2 § första stycket, 3 § 1 och 3 c § första stycket mervärdesskattelagen [ML]).
 
Av förutsättningarna framgår inte vad reparationstjänsten avser. Men om reparationstjänsten avser något som är att anse som fastighet så är tjänsten omsatt där fastigheten är belägen. Om reparationstjänsten då utförs på fastighet i Norge så innebär det att reparationstjänsten är omsatt utomlands (5 kap. 1 § första stycket jämfört med 5 kap. 8 § ML). Det blir då inte aktuellt med någon svensk moms. För eventuella beskattningskonsekvenser i Norge så får jag hänvisa dig till norska Skatteverket.
 
Avser tjänsten reparation av lös egendom så är tjänsten omsatt utomlands om tjänsten tillhandahålls någon som agerar i egenskap av beskattningsbar person och tjänsten tillhandahålls den beskattningsbara personens etablering i annat land än Sverige. Exempelvis om tjänsten tillhandahålls ett norskt företags etablering i Norge är tjänsten omsatt utomlandet (5 kap. 1 § första stycket jämfört med 5 kap. 5 § ML).
 
Är det däremot så att det svenska reparationsföretagets kund är en beskattningsbar person med etablering i Sverige till vilket tjänsten tillhandahålls så är utgångspunkten att tjänsten är omsatt inom landet, dvs. Sverige, då köparen har sin etablering här till vilken tjänsten tillhandahålls (5 kap. 5 § ML). Men tjänsten kan trots detta vara omsatt utomlands om den i sin helhet är utförd i Norge. En tjänst är omsatt utomlands, även om köparen är en beskattningsbar person i Sverige till vilken tjänsten tillhandahålls, när tjänsten i sin helhet tillgodogörs i ett land utanför EU (5 kap. 5 § och 19 § 5 ML).
 
Om reparationstjänsten av lös egendom tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, t.ex. en privat person så är tjänsten omsatt utomlands då den i sin helhet utförs i Norge (5 kap. 1 § första stycket jämfört med 5 kap. 12 § ML). Det blir under dessa förutsättningar således inte aktuellt med någon svensk moms i något fall. För eventuella beskattningskonsekvenser i Norge så får jag hänvisa dig till norska Skatteverket.

Läs mer:


Formellt

Utredd


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12