GSP-certifikat

Flera av Nordens stora klädföretag protesterade under 2013 mot nya administrativa regler kring ursprungscertifikat för klädimport. Reglerna matchar inte företagens logistik och beräknas kosta hundratals miljoner svenska kronor om året. Gränshindret diskuterades på ministermötet i Strömstad och har lett till norska förenklingar i administrationen.

Gränshindret hänger ihop med handelsavtal som säger att kläder och textiler som importeras från vissa utveck-lingsländer är fria från tull, eller har nedsatt tull, in i EU och Norge. Kravet är att importören visar upp så kallade GSP-certifikat utfärdat i tillverkningslandet. Det som gör det komplicerat är att EU och Norge har två skilda avtal och att klädleveranser ofta mellanlandar i Sverige. Om klädföretaget lägger varor på tullager, exempelvis i Sverige, och sedan skickar dem vidare för försäljning i Norge, måste det medfölja ett så kallat ”replacement certifikat” för att importören ska slippa tull. Certifikatet ska i förväg attesteras av Tullverket i Sverige, innan klädföretaget kan yrka på tullfrihet in till Norge.
Snabba leveranser ger tung administration Reglerna har lett till att många företag inte hinner få fram attesterade certifikat eftersom många jobbar med många, snabba sändningar av kläder. Företagen väljer då istället att betala tullavgifter för sina leveranser trots att man uppfyller kraven för att inte betala. Företagen kan sedan begära återbetalning av tullavgifter när certifikaten finns framme, vilket skapar ännu mer administrativt arbete, både för företagen och för tullmyndigheten.

Gränshindret är löst
Diskussionerna på ministermötet ledde till norska förenklingar i administrationen. Importörer som hanterar stora mängder ersättningscertifikat slipper nu utfärda ett ersättningscertifikat för varje klädleverans till Norge. Istället utfärdas ett certifikat för hela det parti som ska skickas till Norge. Certifikatet skickas med den första delleveransen och därefter görs en avräkning från certifikatet vid de följande leveranserna. Parallellt med de norska åtgärderna utreder svenska regeringen om administrationen kring GSP-förordningen kan förenklas. GSP-förordningen som gäller, har många parter i världen, där EU är en. Sverige har framfört önskemål till EU om en förändrad hantering av certifikaten, hittills utan framgång. Däremot kan den norska förenklingen användas av svenska textilimportörer vid vidaresändning till Norge, förutsatt att varorna ligger på tullager.

Norska Toll- og avgiftsdirektoratet förklarar GSP-förenklingen med ett exempel:
Det kommer 10 000 gensere til et svensk sentrallager/tollager. Det følger med et GSP sertifikat Form A for hele partiet Av disse genserne skal 6000 til Norge, men i tre delsendinger. Sentrallagerholder utsteder ett erstatningssertifikat Form A på 6000 stk som følger med den første delsendingen. Ved fortolling av de to etterfølgende delsendingene henviser man til erstatningssertifikatet på 6000 stk som fulgte første delsending. Erstatningssertifikatet er gyldig i 10 måneder.

Formellt

Löst


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12