Gränspassage – import till Norge

Vid import till Norge ställer de få expideringsalternativen vid gränspassagen till ett stort antal problem och nedan beskrivs några av de mer väsentliga som borde förenkla detta och där EU:s regelverk har ett betydligt bättre utbud:

Nedanstående tre exempel (a, b och c) skapar alla problem och förseningar vid gränsen, det vill säga orsakar köer.

a. Vid import kan endast en direktförtullning frigöra godset vilket kräver att all dokumentation måste finnas till hands. Det finns en möjlighet som dock har kraftigt begränsats sedan 2011 och kallas ”Forelöpig deklaration” (preliminär deklaration där deklarant och antal kolli och vikt exempelvis anges) och kan jämföras med Hemtagning i EU. Detta innebär att det ofta uppstår en onödig ledtid just vid inpasseringen i Norge som begränsar och försvårar den legala handeln. De alternativ som finns är då endast direkt förtullning, transitering och godsregistrering men som endast kan användas av ombud etablerade på införselorten.

Exempel:
Ett norskt företag importerar varor från Polen. Varorna körs utan tullövervakning fram till norska gränsen. Där måste varorna antingen förflyttas in till tullager i Norge eller så direktförtullas de vid gränsen och moms och avgifter betalas där. Hemtagning (förenklad tulldeklaration), som implementeras inom EU kan inte utföras i Norge. Vid hemtagning anges importör, antal kolli och vikt etc. och företaget kan komplettera tulldeklarationen i efterhand (praktiskt när den som levererar inte har alla fakta klart för sig). Norska tullen har en strängare hantering vilket inte medger ”forelöpig deklaration”.
Problemet: Regelverk saknas som ger stöd hur denna fråga ska hanteras, Norge har inget godkännande för att utföra preliminär deklaration. Lösning: Stort informationsbehov som kan vara del i lösningen.

b. Norge har en tolkning som innebär att fakturamottagaren är att jämställa med importör/deklarant. I EU finns begrepp såsom ”direkt ombud” som agerar för kunds räkning men i dennes namn och det mer omfattande begreppet ”indirekt ombud” som agerar för kunds räkning men i eget namn och har då ett solidariskt ansvar för alla uppgifter och betalningsansvar.
Problem: Tolkning av ordet ”deklarant” som betyder olika i Sverige och Norge. Deklarant betyder den som gjort deklarationen (ex. speditören) i Norge och den som är tullskyldig i Sverige. Problemet uppstår vid gränsen när begreppen ska redas ut, vem är deklarant/tullskyldig?

c. Vid import till Norge förekommer det att importören saknar kredit och detta ställer till problem då man kräver kontant betalning eller att ett ombud använder sitt tillstånd med ”Dagsoppgjör”. Dagsoppgjör innebär att ombudet garanterar betalningen men kredittiden är endast en dag vilket är mycket kort tid och borde utökas till att gälla samma kredittid som för övriga importörer med Tollkredit, 19-40 dagar (till den 18:e nästkommande månad).
Problem: Ombuden/Speditören saknar kredit. Många tog på sig uppdrag men saknade tillräcklig tullkredit, vilket kan orsaka förseningar och stopp vid gränsen. Ett ytterligare problem är att tollkrediten inte alltid är öppen.

Formellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Lösning: Förenkling av proceduren, som exempelvis förhandsdeklarationer.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12