Export av avfall mellan Sverige och Norge

Företagare har framfört att de upplever att det är mer komplicerat att exportera avfall från Sverige till Norge än tvärt om. Ett svenskt avfallsföretag genomförde en test och kontaktade Naturvårdsverket och Klif. Båda myndigheterna utförde sina administrativa processer på ett par dagar, vilket uppfattades som bra service. Otydlig och bristande information kring procedurerna upplevs som hinder av företagare.

Informellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Troligen ett informationshinder. Avfallsföretaget ansökte om export av sorterat hushållsavfall hos Naturvårdsverket och om import av det samma hos norska Klif. Båda myndigheterna administrerade ansökan inom 2-3 dagar. Efter att det aktuella avfallet har slutbehandlats ska detta deklareras till samma myndigheter.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12