3 x hinder för ambulanshelikoptrar över gränsen

  • Flygningar med ambulanshelikopter över gränsen
  • Saknas rutiner medicinskt ledningsansvar vid insatser över gränsen
  • Saknas gemensamma rutiner för att larma ut annat lands ambulanshelikopter (även radiokommunikation)

 

Sverige och Norge har nu ett samverkansavtal om ambulanshelikoptersjukvård, för att ge en säkrare vård för patienter som transporteras i gränsområdet. Flygningar med ambulanshelikopter över gränsen förekom redan innan, men det fanns inte strukturer eller anvisningar för hur det skulle gå till. Det var problem med radiokommunikation, flygkartor för helikoptrar, rutiner för larm, medicinskt ledningsansvar vid insatser, avtalsskrivningar och ekonomiska modeller för akuta insatser identifierade. Ansökan för norska helikopterläkare som behöver svensk legitimation är också komplicerad.

Både lagar och tolkningar av lagar och regler kan utgöra ett problem. Konventionen för transporter av nordiska patienter har t e x inte med akuta insatser/transporter som ersättningsmöjligt. Tullregler och luftfartsregler är andra områden som kan skapa problem.

 

Tullsvar: Här kommer svaret på din fråga med diarienummer TV13-2013-17700. 

Det finns två delar i er fråga, en om tullklarering och en om trafiktillstånd/färdplan.


Angående tullklarering (d.v.s. temporär import) så har vi gjort bedömning att det inte krävs någon särskild förtullning. Det betyder att den temporära importen är informell på samma sätt som vanliga transportmedel som kommer hit med gods eller passagerare, d.v.s. genom att inte göra någon särskild anmälan till Tullverket så har man sagt att det är en tillfällig inresa som inte innehåller varor som måste förtullas.När det gäller trafiktillstånd så har jag fått svar från enheten för Fysisk Kontroll och som jag tyder hans svar så krävs normalt inget trafiktillstånd om helikopterns startvikt är max 5 700 kg, men det krävs en inlämnad färdplan minst 1 timma innan. Han säger också att det emellertid är att rekommendera att respektive operatör begär ett generellt trafiktillstånd i förväg som sedan gäller tills vidare, det betyder att de inte behöver ansöka om något vid varje inresa och startvikten på helikoptern saknar då betydelse. 

Så som sammanfattning: det krävs ingen tulldeklaration eller ansökan om temporär import, det krävs en färdplan och vi rekommenderar att operatören ansöker om ett generellt trafiktillstånd.

Jag bifogar här hela det svar han gav mig.


Under förutsättning att ambulanshelikoptern räknas som ett mindre luftfartyg (typgodkänt för högst tio passagerare eller vars högsta tillåtna startmassa inte överstiger 5 700 kg) och kommer från Norge eller Island får det föras till annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket. För detta gäller dock vissa villkor, se 4 a kap. 38 § TO.
1) Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som får föras in fritt av de ombordvarande. Här kan man nog se det som att de ombordvarande inte för med sig mediciner och sjukvårdsutrustning.
2) Färdplan ska ha lämnats eller förhandsanmälan ha gjorts.
3) Skyldighet att deklarera luftfartyget för övergång till fri omsättning eller anmäla det till annan godkänd tullbehandling ska inte finnas.
4) Vid yrkesmässig trafik ska samtliga ombordvarande på uppmaning av befälhavaren lämna en skriftlig deklaration om att de inte för med sig andra varor än som får föras in fritt. 

I 4 a kap. 39 § TO finns bestämmelserna om vad som gäller för ett mindre luftfartyg som ska avgå till Norge eller Island från en annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket. Här gäller följande villkor. 1) Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som får deklareras för export muntligt enligt 12 kap. 4 § TO (resandes bagage) eller genom annat handlande enligt 12 kap. 5 § TO. 
2) Färdplan ska ha lämnats eller förhandsanmälan ha gjorts. 

Lättnaderna i trafiken med Norge är mer omfattande vid inresan än vid utresan, antagligen beroende på att de norska reglerna är strängare. Ett inkommande luftfartyg får föras till annan flygplats än tullflygplats, exempelvis helikopterplatta vid ett sjukhus, endast om Tullverket medger trafiktillstånd, se 4 a kap. 10 § TO. Motsvarande gäller för utgående luftfartyg, se 4 a kap. 11 § TO.

För att vara på den säkra sidan kanske det är bättre att Tullverket medger ett trafiktillstånd som gäller tillsvidare, se 4 a kap. 12 § TO. Trafiktillståndet kan gälla för hela landet. Tullverket bör samråda med berörda polismyndigheter innan trafiktillståndet medges. Ansökan om trafiktillstånd ska göras skriftligt om Tullverket inte medger annat. Bestämmelserna om ansökan finns i 4 a kap. 14 § TO.

Tillståndet kan förbindas med de villkor och regler som behövs, i det här fallet vad som gäller för läkemedel och sjukvårdsutrustning ombord och att det är fråga om ambulanstransport. Det bör i så fall räcka med att en färdplan lämnas vid inresan med stöd av 4 a kap. 16 § TO och vid utresan med stöd av 4 a kap. 29 § TO. Färdplanen ska lämnas till flygtrafikledningsorganet senast en timme innan luftfartyget beräknas starta.   

Generellt: Vi tillstyrker att dessa ambulanstransporter med helikopter tillåts, och då genom ett generellt trafiktillstånd som gäller tillsvidare för Ambulanstransporter med helikopter. Om helikoptern avser flyga tekniska flygningar (service mm) ska detta inte omfattas av ett generellt trafiktillstånd. Då gäller normalförfarande med en inlämnad färdplan.


Tänk på att informationen ovan bara är rådgivande och grundad på de regler som gäller idag. Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss igen via webbformuläret. Om frågan är en följdfråga uppge det diarienummer som du fått i ditt tidigare svar.


Vänliga hälsningar

TullSvar
www.tullverket.se
tfn 0771-520 520

Följdfrågor diarienummer TV13-2013-17700:
1. Är följande tolkning av ert svar korrekt? En ambulanshelikopter (som är ett mindre luftfartyg) och kommer från Norge har rätt att flyga till annan flygplats än en tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket, om färdplan är inlämnad 1 timme innan. Ambulanshelikopter får dock bara medföra varor som får föras in fritt av de ombordvarande, d v s den kan inte ha med sig mediciner och sjukvårdsutrustning.
2. Är följande tolkning av ert svar korrekt? Ja, en ambulanshelikopter kan via ett generellt trafiktillstånd också få tillstånd att medföra läkemedel och sjukvårdsutrustning ombord.
3. Kan en norsk ambulanshelikopter med generellt trafiktillstånd gå över gränsen vid exempelvis en snabb utryckning, (akutsjukvård, ex hjärtstillestånd) utan att färdplan lämnats en timme innan? Ja, piloten kontaktar flygledare enligt ordinarie rutiner.

 

Svar från Tollvesenet:
Luftfartstilsynets bestemmelser vedrørende helikopterflyvinger.

Helikopterselskapene søker godkjenning for flyving i de nordiske land. Norsk luftambulanse er godkjent for flyving i Norge, Sverige og Finland.

Ved flyvinger til utlandet melder selskapet til lufttrafikktjenesten i Norge som igjen melder videre til det aktuelle landet.

Utenlandske luftfartøy i annet lands luftrom vil kunne skape problemer selv i Norden hvis de ikke er forhåndsanmeldt

Formellt

Löst

Vem påverkas?

I första hand är det den skadade eller den som har insjuknat som kan drabbas av ett ineffektivt system. I andra hand de som arbetar i helikoptersjukvården och i tredje hand de enskilda landstingen eller helseforetaken.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12