Löst gränshinder - Norsk importmoms

Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet (Nordiska ministerrådet) pressat regeringarna att finna lösningar. Norge har exempelvis löst ett riktigt stort gränshinder för småföretagare. Det gäller kravet på att betala (deponera) moms vid gränspassagen för att exempelvis få föra en anläggningsmaskin mellan Sverige och Norge. Från 2017 kan svenska företagare föra varor och anläggningsmaskiner över gränsen utan att deponera moms vid gränspassagen. Lösningen gäller företag som är registrerade hos Skatteetaten för att betala importmoms (MVA, Innførselsmeirverdiavgift) i Norge. Företag som inte är registrerade hos Skatteetaten måste deklarera och betala importmoms (MVA) vid gränspassagen som tidigare. Gränshinder är ett av Svinesundskommitténs fokusområde.


Nedan hittar du information om vad som gäller:

LAGÄNDRING I STORTINGET och FÖRVALTNINGSUPPDRAGET
REGERINGEN
www.regjeringen.no/no/dokumenter/skatteforvaltningsloven/id2515555/
SKATTEETATEN:
www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/ny-skatteforvaltningslov/

REGISTRERADE/ EJ REGISTRERADE FÖRETAG FÖR MOMS (MVA, Innførselsmeirverdiavgift)

SKATTEETATEN:
www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/import/


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12