Kostsam administration kring ursprungscertifikat

Flera av Nordens stora klädföretag protesterade under 2013 mot nya administrativa regler kring ursprungscertifikat för klädimport. Reglerna matchade inte företagens logistik och beräknades kosta hundratals miljoner svenska kronor om året. Gränshindret diskuterades på ministermötet i Strömstad och ledde till norska förenklingar i administrationen.

 

Så här såg gränshindret ut:

Gränshindret hängde ihop med handelsavtal som säger att kläder och textiler som importeras från vissa utvecklingsländer är fria från tull, eller har nedsatt tull, in i EU och Norge. Kravet var att importören visade upp så kallade GSP-certifikat utfärdat i tillverkningslandet. Det som gjorde det komplicerat var att EU och Norge har två skilda avtal och att klädleveranser ofta mellanlandar i Sverige.

Om klädföretaget placerade varor på tullager, exempelvis i Sverige, och skickade dem vidare för försäljning i Norge, behövde det medfölja ett så kallat ”replacement certifikat” för att importören skulle slippa tull. Certifikatet skulle i förväg attesteras av Tullverket i Sverige, innan klädföretaget kunde yrka på tullfrihet in till Norge.

Snabba leveranser ger tung administration

Reglerna ledde till att många företag inte hann få fram attesterade certifikat eftersom många jobbade med många, snabba sändningar av kläder. Företagen valde då istället att betala tullavgifter för sina leveranser trots att man uppfyllde kraven för att inte betala. Företagen kan sedan begära återbetalning av tullavgifter när certifikaten fanns framme, vilket skapade ännu mer administrativt arbete, både för företagen och för tullmyndigheten.

Gränshindret löstes

Diskussionerna på ministermötet ledde till norska förenklingar i administrationen. Importörer som hanterar stora mängder ersättningscertifikat slipper nu utfärda ett ersättningscertifikat för varje klädleverans till Norge. Istället utfärdas ett certifikat för hela det parti som ska skickas till Norge. Certifikatet skickas med den första delleveransen och därefter görs en avräkning från certifikatet vid de följande leveranserna.

Parallellt med de norska åtgärderna utreder svenska regeringen om administrationen kring GSP-förordningen kan förenklas. GSP-förordningen som gäller, har många parter i världen, där EU är en. Sverige har framfört önskemål till EU om en förändrad hantering av certifikaten, hittills utan framgång. Däremot kan den norska förenklingen användas av svenska textilimportörer vid vidaresändning till Norge, förutsatt att varorna ligger på tullager.

Norska Toll- og avgiftsdirektoratet förklarar

GSP-förenklingen med ett exempel: Det kommer 10 000 gensere til et svensk sentrallager/tollager. Det følger med et GSP sertifikat Form A for hele partiet Av disse genserne skal 6000 til Norge, men i tre delsendinger. Sentrallagerholder utsteder ett erstatningssertifikat Form A på 6000 stk som følger med den første delsendingen. Ved fortolling av de to etterfølgende delsendingene henviser man til erstatningssertifikatet på 6000 stk som fulgte første delsending. Erstatningssertifikatet er gyldig i 10 måneder.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12